หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป :  ตำบลบางกระสอ

                          ตำบลบางกระสออยู่ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุม     ต.ส่วนใหญ่ ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนมีมากขึ้น และความเหมาะสมทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และ ต.ท่าทราย ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ ต.สวนใหญ่       ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และ ต.ท่าทราย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าทราย  อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตลาดขวัญ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางเขน  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ไทรม้า  อ.เมือง จ.นนทบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 52,836 คน เป็นชาย 24,859 คน เป็นหญิง 27,941 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก อุตสาหกรรม ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

                       1.วัดกลางบางซื่อ

                       2.วัดแคนอก

                       3.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์

                       4.วัดน้อยนอก

                       5.วัดบัวขวัญ

                       6. วัดสมรโกฏิ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s