ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบลบางกระสอ 

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ จำนวน  223  คน

– ชาย   จำนวน           104    คน

– หญิง  จำนวน           119     คน

จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทครู

          1. นายประเกียรติ  กองม่วง       ครู กศน.ตำบลบางกระสอ

          นักศึกษาในความรับผิดชอบ        จำนวน 74 คน

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน 62  คน

– ชาย   จำนวน           28      คน

– หญิง  จำนวน           34      คน

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 คน

– ชาย   จำนวน           11      คน

– หญิง  จำนวน           14      คน

          2. นายอนันต์   นุ่มพยา ครูประจำกลุ่มตำบลบางกระสอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน 56  คน

– ชาย   จำนวน           28      คน

– หญิง  จำนวน           28      คน

          3. นางสาววรรณกานต์  ใจช่วง ครูประจำกลุ่มตำบลบางกระสอ

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  40  คน

– ชาย   จำนวน           18      คน

– หญิง  จำนวน           22      คน

          4. นางบุศรา  กิจศุภไพศาล  ครูประจำกลุ่มตำบลบางกระสอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน 40  คน

– ชาย   จำนวน           19      คน

– หญิง  จำนวน           21      คน

Advertisements