คณะกรรมการ

คณะกรรมการ กศน.ตำบลบางกระสอ

1.นายสมบรูณ์  กุศล                                ประธานกรรมการ

2.นายสุรพณ    ธนะโสภณ                        รองประธานกรรมการ

3.นายสุดใจ   มีชอบธรรม                          กรรมการ

4.นายสำรวย   แย้มสำราญ                        กรรมการ

5.นางราศรี   ยุทธกิจกำจร                         กรรมการ

6.นายปรีชา  สำเภาทอง                            กรรมการ

7.นางวนิดา   นวลประเสริฐสุข                    กรรมการ

8.นางประยูร   เปรมรัศมี                          กรรมการ

9.นางปิ่น   วิเชียรรักษ์                              กรรมการ

10.นางมาลัย  เมืองสุข                             กรรมการ

11.นางไสว   แย้มสำราญ                          กรรมการ

12.นางเอกจิตรา   จิระพรจรัส                    กรรมการ

13.นางอัญชัญ   กุศล                               กรรมการ

14.นางบุญมี  ชูติวงศ์                               กรรมการ

15.นายประยูร วิเชียรรักษ์                         กรรมการ

16.นายประเกียรติ   กองม่วง                     กรรมการและเลขานุการ

17..นางสาวยอดฉัตร      กาญจนรักษ์          อาสา กศน.ตำบล

Advertisements