รายงานผลการจัดกิจกรรม

รายงานผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2554

กศน.ตำบลบางกระสอ

 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ         จำนวน 223 คน

– ชาย   จำนวน           104    คน

– หญิง  จำนวน           119     คน

 

          กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

–          กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ 4 หมวดวิชา ณ ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 10 คน

–          กิจกรรมแคมป์วิชาการ 4 หมวดวิชา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 จำนวน 8 คน

–          อบรมคุณธรรม – จริยธรรม ณ ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ที่ 7 – 8 ธันวาคม 2553 จำนวน  20 คน

–          อบรมความรู้ชีวิตสดใสห่างไกลโรคเอดส์ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบางเขน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  จำนวน  15  คน

–          อบรมความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ณ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2554  จำนวน 5 คน

–          ชีวิตสดใสห่างไกลเอดส์ ณ ห้องประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2554    จำนวน 11 คน

 

Advertisements