วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 7 วันที่ 22 มกราคม 2542 วัดสมรโกฏิ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2384 โบราณสถานสำคัญถายในวัดสมรโกฏิ ได้แก่ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ลักษณะของเจดีย์มีฐานสิงห์ ชั้น เหนือฐานสิงห์เป็นฐานบัว องค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสองเหนือขึ้นไปเป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมและฐานบัวหงาย 9 ชั้น

Advertisements

วัดบัวขวัญ

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาในอตีดนั้นว่า

มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์กลางท้องนาเท่านั้น เมื่อมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ก็เริ่มพัฒนาเป็นวัดโดยสมัยแรก พระครูปรีชาเฉลิม หรือ หลวงปู่แฉ่ง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน โดยได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๓๕ ต่อมาก็มีหลวงพ่อฉ่ำมาเป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัด หลังจากหลวงพ่อฉ่ำมรณภาพลง วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงวัด กลัววัดจะร้าง จึงได้ไปนิมนต์พระอธิการพยุง จตฺตมโล จากวัดกำแพงมาเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ และได้บูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ พัฒนาวัดเจริญเรื่อยมาจนมีผู้ศรัทธาบริจาคที่ดินสร้างวัดเพิ่ม คือ นายบัว ฉุนเฉียว เป็นผู้บริจาคที่ดิน เดิมทีนั้น วัดมีชื่อว่า “วัดสะแก” ได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดบัวขวัญ” เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ นายบัว ฉุนเฉียว และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พระอธิการพยุง จิตฺตมโล เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐

ต่อจากนั้น พระอธิการบุญช่วย ปุญญคุตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มาจนถึงพ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อจากนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระ มหาไสว สุขวโร (ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพร,เหนือ ได้มาดำรงต่ำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณสุตาลังการ ซึ่งได้พัฒนาวัดทั้งด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษาจนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๑ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็น ” พระอารามหลวง” ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ หมู่ ๙ ตำบลบางกระส อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ใกล้ คลองประปาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดแคนอก

           วัดแคนอก ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่อเรียกตามราชการว่า “วัดแคนอก” ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ หมู่ ๒ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำ (ถนนนนทบุรี) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดแคร่เบ็ญจ้น” เป็นวัดที่ชาวรามัญ อันมีพระยารามัญมุนี เป็นหัวหน้า ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้สร้างขึ้น ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดแค

เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ได้ทรงเห็นว่าวัดแคมีอยู่ถึง ๒ วัด จึงให้วัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำว่า”วัดแคนอก” และวัดที่อยู่ในสวนว่า” วัดแคใน” เพื่อสะดวกในการเรียกชื่อ

เมื่อปี ๒๔๗๕ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ( พจน์) ผู้นำคณะราษฎร์ ได้นำคณะมากราบสักการะพระประธานในอุโบสถเกิดความเลื่อมใสที่เห็นพระประธานหันหน้าลงทางทิศตะวันตกและสถานที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ใหญ่มีอายุหลายร้อยปี คิดว่า สถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่สถิตของเทวดาผู้ทรงฤทธิ์ ก็เลยพากันมาอธิษฐานจิตถวายต่อพระพุทธศาสนา ถ้าแม้กระทำการปฏิวัติสำเร็จ จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ตรงนี้ให้เจริญ และแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้เอาอัฐิ มาบรรจุ ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เป็นการบูชา เมื่อท่านได้ละโลกนี้ไปแล้ว ลูกหลานตระกูล “พหลโยธิน” ได้นำอัฐิของท่านมาบรรจุไว้ ณ วัดแคนอกแห่งนี้ และให้ลูกหลานได้บำรุงวัดแห่งนี้ให้เจริญต่อไป

           วัดแคนอก เป็นโบราณสถานที่ควรแก่การอนุรักษ์ คือ อุโบสถ หลังเก่าซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก กุฏิทรงไทย ลวดลาย ช่อฟ้า ใบระกา ไม้ฉลุ หน้าบัน เป็นลายดอกโบตั๋น และหน้าอุโบสถยังมีเจดีย์ทรงรามัญ ๒ องค์ เรียกว่า พระมุเตา มีหอพระไตรปิฎกโบราณซึ่งสวยงาม และอาคารวิหารที่สวยงามสะอาดตา อีกมากมาย

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติใช้แล้ว พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้มาสร้างหอระฆังรูปทรงดอกบัวตูมถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยมีความดำริว่า ” เราเคยชนะคนอื่นด้วยหอกด้วยดาบ อีกไม่ช้านานหอกและดาบนั้นคงคืนสนอกแก่เรา ” จึงสร้างซุ้มทั้ง ๔ ทิศ เพื่อเป็นเครื่องป้องกันหอระฆัง (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวท่าน) ต่อมาได้สร้างโรงเรียนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน ให้ชื่อว่า โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๑ (โรงเรียนวัดแคนอก)

 

บรรยากาศแสนสงบยามเย็นรอบอุโบสถหลังเก่า ป้ายคติคำสอนให้แง่คิด แผ่นป้ายสุดท้าย